YOUR DEVICE IS TO SMALL
TO SHOW THIS WEBPAGE
Učenie Hopiov - Tanec v oblakoch
mail: ouremail@internet.org

Táto stránka je venovaná poslednému a veľkému náčelníkovi Danovi Evehema

home Verzia pre tlač sitemap mailform en
Učenie Hopiov - Tanec v oblakoch
Home > Odkazy > Strážcovia dosiek kmeňa Ohňa

Strážcovia dosiek kmeňa Ohňa

Verejné vyhlásenie strážcu dosiek kmeňa Ohňa počas jeho prorockej misie do hlavného mesta Nového Mexika v Santa Fe, December 1990


Som strážcom posvätných dosiek Hopiov - kmeňa Ohňa z osady Hotevilla. Tieto dosky predstavujú naše dávne právo na túto zem, ktoré existovalo dávno pred príchodom Kolumba, a ktorého sme sa nikdy nevzdali. Boli mi zverené najvyššími autoritami, aby som ich opatroval až kým sa nenaplnia posledné etapy našich proroctiev. Znaky, že sme vstúpili do poslednej etapy, sú teraz jasné.

Aby som naplnil svoje duchovné poslanie, musel som prísť do Santa Fe, najstaršieho európskeho hlavného mesta v našej zemi, aby som ponúkol ľuďom Spojených štátov amerických a všetkému ľudstvu poslednú príležitosť na spoluprácu so silami stvorenia na očistení našich životov a obnovení mieru vo svete.

Hlavná príčina problémov, ktoré zasahujú do života na zemi, je, že právo na územie sa vynucuje a udržuje silou. Nakoľko moderné civilizácie sú založené na tomto princípe, nemôže to byť kľúčom k mieru.

Právo nás, Hopiov, na územie sa zakladá na povolení. Dostali sme toto povolenie od Massau'u, strážcu celej krajiny a života, ktorý ju uchováva pre stvoriteľa. Bolo nám teda dané silami, ktoré stvorili tento vesmír.

Bez ohľadu na rozdiely v kultúre a tradíciách tieto práva všetkých pôvodných obyvateľov na celom svete sú založené na podobných vzťahoch. Uzurpovať si toto právo pôvodných obyvateľov podvodmi a silou a potom budovať ríše na tomto základe je v rozpore so silami života a je určite začiatkom zániku takejto ríše. Aj Spojené štáty americké sa stali takouto ríšou.

Predtým, než prišiel Biely Muž z Európy, všetko bolo v poriadku. Náš život bol krásny a čistý. Krajina bola zelená a bolo tu plno kvetov, zvierat, vtákov a stromov, dažďa a oblakov. Žili sme veľmi šťastne, lebo sme žili jednoducho, ako nás to naučil Massau'u.

Massau'u je skutočná bytosť a zároveň zjavenie Stvoriteľa. Stretli sme ho ako človeka neďaleko miesta, kde sme postavili našu materskú osadu Oraibi po dlhom putovaní, keď sme v jeho mene hľadali svoju zem. Na tomto mieste nám dal povolenie žiť tu ako správcovia a dal nám duchovné schopnosti, aby udržiavali sily života v rovnováhe. Tieto schopnosti sú zaznamenané na našich posvätných kamenných Doskách.

Ale keď prišli Európania, vnucovali svoje náboženstvá, kultúru a jazyk aj našim deťom, čo našich ľudí začalo rozdeľovať. Výsledkom je, že dnes sa naši mladí odvracajú od našich základných zákonov. Už im nerozumejú. Rozumejú už iba zákonom Bieleho Muža.

Pretože boli dohnaní do tejto situácie, ťažko sa dnes nájde niekto, kto by splnil posvätné pokyny a správne vykonal rituály dôležité pre život podľa učenia Hopiov. Sú ešte vodcovia rôznych kmeňov, ktorí tieto pokyny poznajú, čo udržiava ich pravé poslanie pri živote, ale aj oni sa stále viac a viac odvracajú. Prenikanie vonkajších síl a ich zhubný vplyv na naše poslanie ochrancov života je príčinou narušovania života na Zemi.

Ako Hopiovia, pôvodní obyvatelia, sme boli umiestnení o tomto kontinente a dostali sme pokyny od vyšších bytostí. Každý mal svoju úlohu pri udržiavaní života a rovnováhy. A vykonával túto funkciu aj vtedy, keď prišli Európania. Vieme, že títo cudzinci mali podobné duchovné hodnoty, ktorými mali podporovať život a očakávalo sa od nich, že budú žehnať aj životu domácich. Ale oni náhle zneužili svoju silu. Mnohí z domácich boli nasilu odtrhnutí od ich kultúry, jazyka a náboženských rituálov, zbavení svojich funkcií ochrancov. Boli vystavení hrozbe straty vlastnej kultúry. Títo cudzinci jednoznačne neprišli pomôcť, ale zničiť všetko, čo pôvodní obyvatelia zanechali, a tým zničiť tento svet. Jediná nádej spočíva v obnovení skutočných práv na krajinu, ktoré sú neoddeliteľné od našej funkcie ochrancov života.

Z tohoto dôvodu prinášame naše posvätné dosky do hlavného mesta Nového Mexika, Santa Fe. Preto, že toto je prvé cudzie hlavné mesto v tejto krajine, tu musia byť doklady, ktoré potvrdia práva pôvodných obyvateľov a snáď aj informácie týkajúce sa kamenných dosiek, ako sú tie, ktoré sme doniesli so sebou. Chceli by sme vedieť, či niekto bude hľadať doklady, ktoré by potvrdili, či najstaršie práva pôvodných obyvateľov, vrátane Hopiov, sú ešte záväzné aj v zmysle existujúcich moderných zákonov.

Španieli museli zdokumentovať niečo, čo sa týkalo práv Hopiov. Keď nastúpila mexická vláda, musela zanechať podobné dokumenty a to isté platí pre vládu USA. Musia byť hory takýchto dokumentov. Keby sa celá hora týchto dokumentov zverejnila, hľadanie by netrvalo dlho. Už niekoľko prvých by potvrdilo, že pôvodní obyvatelia vlastnili skutočné práva na túto zem a vedomosti, ktorými ich mali ochraňovať.

Aj úloha, ktorú mali zohrať cudzinci pri ochrane tejto krajiny, musí byť obnovená. Musia existovať doklady, ktoré ukážu, že Spojené štáty sa otočili proti týmto pradávnym zákonom. Aký doklad hovoriaci o tom, že majú chrániť toto územie, majú Spojené štáty?

Vlády Španielska, Mexika i Spojených štátov bojovali proti iným krajinám bez toho, aby rozprávali s ich pôvodnými obyvateľmi a až potom vydali nejaké dokumenty. Ale čo pôvodné práva obyvateľov? Kto je schopný sa na to pozrieť pomôcť, aby boli základné práva Hopiov a ostatných pôvodných obyvateľov obnovené?

Toto je základ všetkých problémov, ktoré sa týkajú všetkého života na Zemi. Ak niekto odkryje túto informáciu a predloží ju svetu, možno to zvráti zánik pôvodných kultúr, ktoré ležia pri nohách devastácie zachvacujúcej celý svet.

Veľké mocnosti tohoto sveta musia pochopiť, že musia napraviť to, čo robia pôvodným obyvateľom na celom svete, ak chcú uniknúť trestu, ktorý ich čaká v budúcnosti. Tí, ktorí hromadia moc na úkor pôvodných obyvateľov, si myslia, že majú Bohom dané práva, ale svojím konaním ina zvyšujú ohrozenie celého žitia. A hoci si teraz uvedomujú toto ohrozenie, nemajú silu zvrátiť to akýmkoľvek spôsobom, pokiaľ sa nezačnú modliť spolu s pôvodnými obyvateľmi.

Prišli sme sem, aby sme zasiali semeno poznania, ktoré môže otočiť smerovanie celého ľudstva od záhuby. Výskumy v oblasti súčasných osád Hopiov budú prínosom pre všetkých pôvodných obyvateľov. Navyše, tí, ktorí teraz žijú na úkor pôvodnej krajiny dostanú tak šancu napraviť svoje omyly a odvrátiť tak strašné súvislosti, ktoré dávno predpovedali Hopiovia a ktorých svedkami sme dnes. V každom prípade to bude na prospech všetkého ľudstva.

Nakoľko je naše najstaršie právo na krajinu rozhodujúce pre naše poslanie udržiavať túto krajinu a život v rovnováhe, nikdy sme nepristúpili na žiaden kompromis podpísaním akejkoľvek zmluvy s vládou Spojených štátov. Nikdy sme jej nedali právo zničiť našu kultúru a zabrať našu zem, ani zem iných pôvodných obyvateľov. Napriek tomu sa tak stalo tu i na celom svete.

Dnes sú Hopiovia nútení žiť podľa zákonov, ktoré prišli z Washingtonu DC, ako tých, ktoré vytvorili Úrad pre záležitosti Indiánov a tzv. Kmeňovú radu Hopiov bez súhlasu pôvodných obyvateľov. V rozpore s naším duchovným učením tieto inštitúcie podporovali stavbu dláždených ciest, vodovodov, kanalizácie a vládou financovaného bývania. Podporovali to dokonca aj v Hotevilla, osade, ktorú sme založili v r. 1906, aby sme ochránili Učenie Hopiov pre takýmito vplyvmi.

Krájajú našu krajinu na malé parcely konfiškujúc naše domáce zvieratá a dovoľujú, aby z našej zeme boli vytrhávané jej minerálne zdroje. Podzemné vody sa míňajú a zem vysychá. Otvorené povrchové bane na urán zamorujú územie rádioaktivitou a spôsobujú, že sa rodí mnoho deformovaných detí. To poukazuje na to, čo sa deje s pôvodnými obyvateľmi na celom svete.

Tí, ktorí páchajú takéto zlo i mnoho moderných ľudí, ktorí z toho majú prospech, naozaj nemajú žiadne právo na krajinu. Budujú svoju moc zo zdrojov, ktoré nadobudli silou, a potom ich využívajú na ešte viac moci, aby mohli získať ešte viac. Keďže považujú práva domorodých pôvodných obyvateľov za bezcenné, správajú sa k nám ako k zvieratám, ktoré možno odkopnúť.

Ale keď nastane Očista, ako je predpovedané v našich tradíciách, aj oni budú odkopnutí. Sami sa nájdu všade nikým nevážení, presne tak, ako si oni nevážili iných a ich moc sa zrúti. Čoskoro potom pochopia, ako málo moci skutočne majú.

Dúfame, že si uvedomia naše varovania vo svojom vlastnom záujme a v záujme pôvodných obyvateľov, ktorí nechcú nič viac, než aby sa správali mierumilovne a bez toho, aby im ktokoľvek diktoval. Časť pokynu, ktorý sme dostali od Stvoriteľa prostredníctvom Massau'u je oznámiť toto varovanie svetu.

My, Hopiovia, vieme, že náš skutočný biely brat nám príde pomôcť. Má kamennú dosku, ktorá dokazuje jeho právo a moc v rámci úmyslov Stvoriteľa. Ak ich priloží k našim Doskám kmeňa Ohňa, bude môcť vyzvať prírodné sily, aby očistil tento svet. Ak nechá očistu iba na prírodné sily, všetci sa stratíme. Je preto na nás, ľuďoch, aby sa očistili dobrovoľne sami.

Vieme tiež, že ak príde falošný biely brat, ten, ktorý stratil svoje duchovné sily, a teda nemá žiadne práva, prinesie iba biedu a skazu. Ale keď už budú svetové problémy dosť vážne, tento falošný brat pochopí ohrozenie vlastného prežitia. Kam sa obráti?

Sľubuje, že zachráni tento svet tým, že každého obráti na - ako to on nazýva - na "cestu demokracie". Ale dokáže to použiť aspoň sám pre seba? Počúvame, že demokracia znamená pravidlá určované ľuďmi. On však dosiahol bod, keď stačia traja ľudia - prezident, štátny tajomník a minister obrany - môžu začať vojnu proti ktorémukoľvek národu, ktorý nepristúpi na ich želania, bez ohľadu na vôľu ľudí, kongresu, alebo platné zákony.

My, Hopiovia, nevieme, čo znamená svetová demokracia. Kmeňová rada Hopiov vytvorená pri vláde má predstavovať demokraciu. Ale v skutočnosti je to iba nástroj, pomocou ktorého sú ľudia nútení pristupovať na programy koncipované vo Washingtone. Ponuky peňazí, práce, lepšieho života atď., znamenajú v skutočnosti odovzdávanie kontroly nad vlastným územím a životom.

Takáto falošná demokracia sa rozšírila po celom svete. V mene demokracie sa vláda USA ujala kontroly nad pôvodnými územiami, ťaží v nich minerálne suroviny, aby produkovala ohromný blahobyt a potom ním podplácať pôvodných obyvateľov kdekoľvek, len aby podpísali zmluvy o vyrubovaní lesov na ich vlastnom území.

Rozmiestňovanie armád na ochranu slobody pôvodných obyvateľov v zahraničí spôsobuje stratu tejto slobody. Je povinnosťou Hopiov varovať každého, že dokonca a v mene slobody to nepochybne povedie k tretej svetovej vojne, ktorá bude oveľa horšia ako predošlé dve a sotva zanechá na Zemi nejaký život. Preto naša viera zakazuje vstúpiť do armády, dokonca aj keby sme dostali rozkaz.

Dnes sa Američania učia, aký pocit je byť rukojemníkom. Tak sme sa cítili my, po celý čas až dodnes, držaní ako rukojemníci. V skutočnosti každý v tejto armáde je rukojemníkom vlády. Mladí ľudia, ktorí chcú prežiť dlhý život, sú nútení trpieť v arabskej púšti. Vieme, že padnú vo vojne, ak sa nezastavia. Je na prezidentovi, aby stiahol jednotky, ktoré vyslal na stredný východ. Musí im byť dovolené odmietnuť tento osud a vrátiť sa domov. Je mimoriadne naliehavé, aby sa všetci pôvodní obyvatelia, ktorých sa to týka, okamžite vrátili domov.

Súčasná moderná výchova Hopiov je iba pokračovaním politiky "dekulturizácie," ktorá začala, keď boli naše deti unášané a nasilu posielané do škôl. Snaha meniť školy tak, aby pôsobili dojmom škôl kultúry Hopiov, poškodzuje túto kultúru ešte viac. Namiesto toho, aby tancovali v správnom čase na našich námestiach, sú deti Hopiov vykonávať tance v školách, mimo prirodzených cyklov, ignorujúc ich význam a bez tradičnej prípravy v rámci celej rodiny.

To veľmi narušuje udržiavanie harmónie a zmyslu týchto tancov. Na ochranu pred týmito vplyvmi bol život v našich komunitách udržiavaný pohromade vďaka vzťahom medzi náboženskými spoločenstvami, každé založené na citlivej rovnováhe medzi špecifickými hodnotami každého kmeňa a vďaka tancom v súlade s cyklami prírody. Narušenie týchto znakov ide na vrub epidémie zločinnosti a kriminality, ktorej sme dnes svedkami.

Vieme, že vláda by si chcela umyť ruky, pokiaľ ide o školstvo. Ale namiesto toho, aby ich zatvorila, pokúša sa ich zveriť do rúk "pokrokových" Hopiov, ktorí už stratili svoje tradície. Mali by jednoducho školy zatvoriť a umožniť nám vrátiť sa k našim tradičným metódam výchovy mladých, ktorí sú už veľmi vyspelí. Vrátiť sa k skutočnej výchove, od ktorej sme boli odtrhnutí. Nepotrebujeme vychovávať podľa kníh. Máme lepšie spôsoby, ako naučiť deti, ako žiť v mieri, rozoznávať rastliny a stopy zvierat, a nakoniec aj udržiavať svet v rovnováhe.

Keď sa školy zatvoria, potom rodiny, ktoré budú chcieť, aby sa ich deti učili po anglicky, budú musieť odísť, zarábať peniaze a sami platiť za vzdelávanie. Za toto sa postavil Yukiuma, keď priniesol posvätné kamenné dosky kmeňa Ohňa v r. 1906 a založil našu osadu v Hotevilla.

U misionára Menonitov H.R. Votha existuje doklad, ktorý dokazuje vysokú kvalitu výchovy, ktorej bol svedkom u detí v Hotevilla po tom, čo bola táto osada založená. Neučili sa iba, ako čítať stopy zvierat, ale aj mnoho piesní, tancov, rituálov a kresieb, čo tiež výrazne rozvíjalo pamäť a silné chápanie filozofie mieru.

Dôkazom toho, že táto výchova je naozaj účinná, je fakt, že sme nikdy nepotrebovali väzenia, súdy, políciu, nemocnice, alebo komplikované administratívne systémy, aby sme udržali veci v poriadku. Takmer neexistovali choroby, pretože sme žili zo stravy, ktorú sme vypestovali organicky, bez akejkoľvek chémie. Každú nemoc, ak sa vyskytla, sme vedeli vyliečiť rituálmi a rastlinami. Dodnes sú starí ľudia takí zdatní, že ak sa pokúšate nasledovať ich do kopca, nestačíte im.

Teraz, keď vláda našu krajinu postupne rozkrájala, tento krásny život zanikol. Nedávne delenie našej krajiny kvôli Navajom, ktorých podporujú Spojené štáty prostredníctvom svojich súdov a políciou je očividným spôsobom na získanie úplnej kontroly, dokonca aj nad územím, ktoré bolo zaručené Hopiom. Hopiovia, ktorí boli presídlení na nové územia, smú tieto opustiť iba so súhlasom Kmeňovej rady Hopiov.

Ešte pre niekoľko sto rokmi Navajovia neexistovali. Zo severu nás chránili Paiutovia, ktorí sa naučili veľa slov z nášho jazyka. Neskôr prišli Navajovia. Pretože stále putovali, stali sa problémom pre Španielov a neskôr aj pre amerických osadníkov. Američania odpovedali tým, že pod vedením Kita Carsona obkľúčili všetkých Navajov a dali ich do väzenia. Neskôr, na základe dohody z r. 1868, im dali časť územia Hopiov. Keď sa zistilo, že na území Navajov sa nachádzajú vzácne suroviny, namiesto toho, aby potvrdili obmedzenia v zmluve, ktoré im prikazovali ostať na tomto mieste, Spojené štáty ich jednoducho nechali odísť, potom pre nich vytvorili novú rezerváciu na území patriacom Paiutom a vysťahovali Paiutov. Keď sa Navajovia rozšírili aj na územie Hopiov, namiesto toho, aby ich vrátiť sa na územie Paiutov, vláda pre nich vytvorila ďalšiu rezerváciu na území Hopiov.

S objavom minerálnych zdrojov v tejto oblasti prišiel aj dodatok 93-531 Občianskeho zákona, ktorý nikto z verných vodcov Hopiov nevyžadoval. Bol však uvedený právnikmi cez Kmeňovú radu Hopiov, aby sa vytvorilo pred svetom zdanie, že predali istú časť svojho územia vláde, alebo že dovolili ťažbu minerálov.

Občiansky zákon 93-531 ďalej rozdeľuje našu krajinu tým, že vyžaduje od rodín Hopiov i Navajov aby sa nasilu presťahovali a umelé hranice medzi nimi vytýčil ostnatým drôtom. Naši Staršinovia dávno varovali pred časom, keď bude okolo našich stôp nakreslená čiara. Bude to znamenať, že niet pre nás iného než tohoto územia, čo v skutočnosti znamená, že už nebudeme mať vôbec žiadne územie. Ten čas už nie je ďaleko.

Chceme, aby každý vedel, že to nie sú Navajovia, kto nám berie zem, ale Spojené štáty. Hopiovia uzavreli mier s Navajmi už veľmi dávno a spečatili túto dohodu duchovne magickým zväzkom. To iba "bábkové vlády" presviedčajú Kmeňové rady v Spojených štátoch, že medzi nami vznikol konflikt na základe nesprávneho pochopenia moderného práva na územie.

Táto krátka história dokazuje, ako nám bola odobratá pôda. Prečo sa to stalo? Spôsobili to mladí Hopiovia ukradnutí od svojich tradícií v dôsledku cudzej výchovy, podporovaní v tom, aby svojvoľne hovorili pred Kmeňovou radou Hopiov v mene celého národa bez toho, aby čokoľvek konzultovali so svojimi vodcami. Dovolili by ste vlastným deťom, aby podpísali darovanie vášho rodinného majetku bez toho, aby vám prinajmenšom dali o tom vedieť? To je presne to, čo robí Kmeňová rada Hopiov.

Právo na územie založené na takomto klamstve a nátlaku je krádežou spáchaná voči jedným silám, ktoré nám toto právo dali. Nakoľko mnohé moderné civilizácie sú založené na takomto falošnom práve, môže ich to iba zničiť. Niektoré z problémov, ktoré sa netýkajú iba ľudstva, ale každej formy života na Zemi, má slúžiť ako upozornenie, že moment zničenia je už na dosah.

Už nemôžeme ďalej utekať. Musíme skúmať súčasnú situáciu až ku koreňom jej príčin. Preto tu teraz volám o pozornosť celého sveta voči prirodzeným právam pôvodných obyvateľov na ich územie, čo samo o sebe v sebe skrýva kľúč k svetovému mieru. Právo Hopiov je založené na zmluve so Stvoriteľom, skutočným vlastníkom tejto krajiny, prostredníctvom stretnutia s Massau'u, podľa ktorej ju máme ochraňovať. To si vyžaduje úžasné vedomosti znakov, na základe ktorých ľudia žijú spolu v mieri bez toho, aby sa spoliehali na možnosť použitia sily. Takýto život môže pretrvať večne.

Preto v záujme všetkých pôvodných obyvateľov, ktorí tu dnes s nami ostali a všetkými, ktorí sa vydali na cestu navrátenia harmónie, ktorá umožní ďalej pokračovať životu na tomto svete, prišiel som do Santa Fe, prvé európske hlavné mesto postavené v našej zemi, aby som nástojil na tom, aby dokumenty, ktoré môžu obnoviť skutočnú podstatu nášho práva na túto zem, boli preskúmané a aby som ponúkol k vašim službám naše vedomosti o Ceste mieru.

Dúfame, že čoskoro sa podarí, o čo žiadame a že tí, ktorí chcú úprimne odvrátiť túto veľkú krízu, naše vedomosti využijú.


Follow us on Facebook